กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- แผนกลยุทธ์กองคลัง 2558-2561

- แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง 2558-2561

- แผนปฏิบัติการกองคลัง

- แผนบริหารบริหารความเสี่ยง

- การจัดการความรู้(KM)

- รายงานผลการควบคุมภายใน

- รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ

- รายงานการประเมินตัวเอง SAR ประจำปี

- รายงานผลการดำเนินโครงการ

- รายงานประจำปีรายงานประจำปี ::