กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสาร KM ::

ลำดับ
ชื่อหัวข้อ
ดาวน์โหลด
1
KM งานพัสดุ เรื่องการดำเนินการรับเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
download
2
KM พัสดุ เรื่อง วิธีการดำเนินการรับซองสอบราคา
download
3
KM งานพัสดุ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
download
4
KM งานบัญชี เรื่อง กระบวนการนำส่งเงินของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
download
5
KM งานบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกรายงานการบัญชีแยกประเภท
download
6
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและการจัดการความรู้ (KM) สู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553)
download
7
KM งานการเงิน เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำเอกสารขออนุญาตเบิกประเภทต่าง ๆ ในระบบสามมิติ
download
8
KM งานการเงิน เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับ-จ่ายเงิน ณ จุดบริการงานการเงิน (เคาน์เตอร์)
download
9
KM งานบัญชี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบสามมิติ (งานการเงิน)
download
10
KM งานบริหารงานทั่วไป เรื่อง การจัดทำรูปแบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากรกองคลัง
download

Total 0 Record : 1 Page : 1