กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานย่อยของสำนักงานอธิการบดี โดยมีการประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการไว้ดังนี้

พ.ศ. 2530

มีการประกาศโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครูใหม่ ให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานอธิการบดี ข้อ 3 ในส่วนงานของสำนักงานอธิการแบ่งงานเป็นฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายเอกสาร การพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2535

ประกาศของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในแก่สำนักงานอธิการบดี 1.2 กลุ่มงานคลังและพัสดุ แบ่งงานเป็น งานการเงิน งานพัสดุ

พ.ศ. 2549

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 โดยแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี คือ กองกลาง กองคลัง กองนโยบาย และกองพัฒนานักศึกษา

พ.ศ. 2550

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดังต่อไปนี้

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานการเงิน
  • งานบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานทรัพย์สินและผลประโยชน์และสวัสดิการ
พ.ศ. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการ ในกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานการเงิน
  • งานบัญชี
  • งานพัสดุ