กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา

- ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองคลัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการศึกษา (เหมาจ่าย) ค่าดำเนินงานภาคพิเศษ2/58 จะโอนเข้าบัญชีวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 คะ::