กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา

- ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60
ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ 2/58 (คณะ วจก., คณะวิทย์, คณะมนุษย์) และค่าตอบแทนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/58 (คณะมนุษย์) จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 22 มี.ค. 59 คะ::