กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา

- ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60
ค่าตอบแทนการดำเนินงานภาคพิเศษ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 1/58 (เหมาจ่าย) ค่าตอบแทนการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/28 (วนช) ค่าอตบแทนการสอนภาคพิเศษ 1/58 (วนช) ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ 1/58 (วนช) จะโอนเข้าบั::