กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลำดับ
ชื่อหัวข้อ
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน แบบฟอร์มต่างๆ
download

2
อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. 2559 แบบฟอร์มต่างๆ
download

3
การจัดลำดับการหักเงินเดือนฯของบุคลากรเพื่อชำระหนี้ให้หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ
download

4
หน่วยนับ-การวัด GPSC GPSC
download

5
คำอธิบายรหัส GPSC GPSC
download

6
รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการที่จัดกิจกรรมและใช้เป็นหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มต่างๆ
download

7
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online แบบฟอร์มต่างๆ
download download

8
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยฯ 2559 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ
download

9
แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี แบบฟอร์มต่างๆ
download

10
ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด แบบฟอร์มต่างๆ
download

11
ตารางขาด-เกินบัญชี แบบฟอร์มต่างๆ
download

12
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ
download

13
แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ
download

14
แบบฟอร์มเงินรับฝากถอนคืนและเงินอื่น ๆ แบบฟอร์มต่างๆ
download

15
แบบฟอร์มมอบหมายงาน แบบฟอร์มต่างๆ
download

16
ทะเบียนครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558 ทะเบียนครุภัณฑ์ฯ
download

17
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มต่างๆ
download

18
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่างๆ
download

19
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล แบบฟอร์มต่างๆ
download

20
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ
download

21
ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร แบบฟอร์มต่างๆ
download

22
ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ
download

23
แบบฟอร์มใบลา แบบฟอร์มต่างๆ
download

24
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ
download

25
แบบรายงานภาระงานบุคลากร แบบฟอร์มต่างๆ
download

26
บันทึกข้อความ แบบฟอร์มต่างๆ
download

27
แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบฟอร์มต่างๆ
download

28
แบบฟอร์ม ใบกำหนดหน้าที่งาน แบบฟอร์มต่างๆ
download

29
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน แบบฟอร์มต่างๆ
download


Total 29 Record : 1 Page : 1